Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

Για την αναγνώριση ενός προϊόντος ως ΠΟΠ είναι απαραίτητο όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και επεξεργασίας να πραγματοποιούνται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και να τηρούνται οι αυστηροί κανόνες παραγωγής καθορισμένοι στις Προδιαγραφές παραγωγής. Εξασφαλίζοντας ολόκληρο την κύκλο παραγωγής και λαμβάνοντας υπόψη τους πολλαπλούς εμπλεκόμενους φυσικούς (πρώτες ύλες, περιοχή παραγωγής, …) και ανθρώπινους παράγοντες (τεχνικές παραγωγής και μεταποίησης), το προϊόν ΠΟΠ αποτελεί είδος μοναδικό και απαράμιλλο χωρίς απομιμήσεις και χωρίς τη δυνατότητα να παράγεται εκτός από την προσδιοριζόμενη γεωγραφική περιοχή.

Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

Εάν η σήμανση ΠΟΠ εφαρμόζεται σε παραγωγές των οποίων ο πλήρης κύκλος παραγωγής, από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν, πιστοποιείται εντός μια οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής (και επομένως δεν μπορεί να παράγεται εκτός αυτής), η αναγνώριση ΠΓΕ είναι αντιθέτως το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας που αποδίδεται σε αγροτικά ή διατροφικά προϊόντα για τα οποία τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας κατέχει μια άρρηκτη σχέση με τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή αναφοράς.

Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, οι παραγωγοί πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες των Προδιαγραφών, πλήρως συναφείς με εκείνες που προβλέπονται για τις ΠΟΠ, και βρίσκονται συνεχώς υπό την επιτήρηση αυτόνομου οργανισμού ελέγχου που εποπτεύει την τήρηση κάθε πτυχής της παραγωγικής αλυσίδας. Για αμφότερα τα σήματα ΠΟΠ και ΠΓΕ προβλέπεται επομένως η διαφύλαξη από τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, σε συνδυασμό με την αυστηρή τήρηση των κανόνων παραγωγής, εξασφαλίζοντας για τους καταναλωτές την ποιότητα των πιστοποιημένων προϊόντων ως προς τον πλήρη κύκλο παραγωγής και εμπορευματοποίησης.

Scroll to Top